close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI I WNIOSKI

 • Skargi i wnioski przyjmowane są w Konsulacie Generalnym RP w Chengdu we wtorki w godzinach 16:00-17:00 - po uprzednim umówieniu terminu drogą telefoniczną (028 8459 2583) lub przy pomocy adresu poczty elektronicznej (chengdu.kg.sekretariat@msz.gov.pl).

   

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone do urzędu pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Wniesienie skargi do protokołu wymaga osobistego stawienia się w urzędzie i podpisania protokołu.

   

  Dopuszczalne jest złożenie skargi w imieniu innej osoby, jednakże w takim przypadku, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

   

  Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   

   

  Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o petycjach z dn. 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195).

   

  Pozostawia się bez rozpatrzenia skargi, wnioski lub petycje kierowane do urzędu:

  1) składane w imieniu innej osoby bez jej pisemnej zgody;

  2) adresowane do innego organu, przesłane do wiadomości Konsulatu;

  3) sformułowane jedynie w języku obcym;

  4) cofnięte na wyraźną prośbę wnoszącego;

  5) zawierające wyrażenia powszechnie uznawane a wulgarne lub obraźliwe.

   

   

  Jednocześnie zachęcamy do osobistego zaangażowania się wspólne wypracowanie funkcjonalnego i przyjaznego Obywatelowi portalu informacyjnego placówki.

   

  W przypadku zaobserwowania czasowych przerw w dostępności portalu placówki lub e-Konsulatu, które mogą być również powiązane z lokalnymi uwarunkowaniami dostępu do Internetu, uprzejmie prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z widoczną ścieżką dostępu do wybranej zakładki strony (Print  Screen) wraz z informacją o dacie i godzinie zaobserwowanej przerwy oraz wybranej zakładce (np.  https://www.msz.gov.pl/pl/p/chengdu_cn_a_pl/informacje_konsularne/skargi_wnioski/skargi_i_wnioski/ )

   

  Dziękujemy za zgłaszane w tym zakresie pomysły i uwagi.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: