close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą.

   

  Na termin wizyty w sprawie paszportowej należy umówić się za pośrednictwem e-Konsulatu.

   

  Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Paszport biometryczny

  Paszport oraz paszport tymczasowy uprawniają do przekraczania granicy i pobytu za granicą, jak również poświadczają obywatelstwo polskie i tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne, czyli wizerunek twarzy i odciski palców (umieszczone w formie elektronicznej). Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Odcisków palców nie gromadzi się w ewidencjach paszportowych.

   

  PASZPORT wydany:

  • osobie, która nie ukończyła 13 lat – jest ważny 5 lat
  • osobie powyżej 13-roku życia – 10 lat.

  Czas oczekiwania:

  Paszporty drukowane są centralnie w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu biometrycznego wynosi około 1 miesiąca.

   

  PASZPORT TYMCZASOWY wydaje się:

  1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu),
  2. osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  4. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  5. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  Paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Paszport tymczasowy nie zawiera mikroprocesora z danymi biometrycznymi.

   

   

  AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ PASZPORTOWĄ

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. z 2016 roku,  poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026, z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. Nr  26, poz. 131). 

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274).

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   

   

   

  KIEDY SKŁADA SIĘ WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU? 

   

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu. Wcześniejsze  złożenie  wniosku może mieć  pozytywny wpływ na planowane przez daną osobę działania, przedsięwzięcia, podróże, itp.

   

  Warto pamiętać o niżej wymienionych kwestiach:

  - Planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).

  (Kwestia ta dotyczy również możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego).

  - Osoba posiadająca paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości - powinna rozważyć  kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

   

  Przepisy nie określają  obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu w sytuacji, kiedy nastąpiła zmiana wyglądu posiadacza paszportu lub kiedy osoba posiada paszport, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej.

  Jednakże osoba zainteresowana powinna brać pod uwagę, w zakresie praktycznym i racjonalnym, iż:

  - przy zmianie wyglądu mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości podczas  kontroli paszportowej przy przekraczaniu granic (w związku z tym, iż paszport zawiera już „nieaktualną” fotografię),

  - jeśli nawet nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, to warto rozważyć kwestię wymiany paszportu, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu). 

   

  W wyżej wymienionych przypadkach opłatę za wydanie paszportu ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku  o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu osoby małoletniej, wydanego na 5 lat- jedną piątą część.

   

  DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio - paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest za granicą przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

  Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania lub osoba przebywająca za granicą czasowo, powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  KIEDY ISTNIEJE OBOWIĄZEK WYMIANY DOKUMENTU PASZPORTOWEGO? 

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: